പരക്കെ നമ്മെ പാലമൃതൂട്ടും പാർവണ ശശി ബിംബം …

മുപ്പതു വർഷങ്ങൾ പിന്നിൽ നിന്നും ഒരു സ്വരം.

സ്കൂളിൽ അന്യോന്യം ചോറ്റു പാത്രങ്ങൾ മാറി ചോറുണ്ട ശീലം…മൂന്ന് ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾ. ജീവിത യാത്രയിൽ മനസ്സിൽ എന്നും സ്നേഹത്തോടെ ഓർമിച്ചിട്ടുള്ളവർ. ജീവിത പ്രതിസന്ധികളിൽ ശക്‌തമായി കൂടെ നിന്നവർ. പരീക്ഷകൾക്കു മുൻപ് ‘ മിനി , ധൈര്യമായി എഴുതിക്കോ, ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ,’ എന്ന് ആശംസിച്ചവർ. അവിടെ മറ്റൊന്നിനും പ്രസക്തിയില്ല. അവിടെ അഞ്ചു വയസ്സ് മുതൽ, ഒരേ ബെഞ്ചിൽ പഠിച്ച സ്വാത്രന്ത്യം, കരുണ, ചിരി, ശുദ്ധമായ സ്നേഹം. എന്തൊരു അനുഗ്രഹം ഈശ്വരാ !

ഗ്രാമത്തിലാണ് സുഹൃത്തിന്റെ വീട്. പുഴ ഒഴുകുന്നുണ്ട് അടുത്തായി. അടുത്ത യാത്രയിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം തീർച്ചയായും വരണം, സ്നേഹ ക്ഷണം ലഭിച്ചു. ചുട്ടു പൊള്ളുന്ന ഉത്തരേന്ത്യൻ മണ്ണിലോട്ടു ഞാനും ക്ഷണിച്ചു. കുംഭ മേളയുണ്ട്. നമുക്കും പോണം, പ്രയാഗിൽ ഒന്ന് മുങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കാം.

അർദ്ധരാത്രിയിലും ഒന്ന് ഫോൺ വിളിച്ചാൽ, മുൻവിധികളോ , കുറ്റംപറച്ചിലോ ഇല്ലാതെ, ‘എന്താ വേണ്ടത്? ഞാനുണ്ടല്ലോ ! നീ വിഷമിക്കാതെ !’ എന്ന് പറയാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾ. തീർച്ചയായും അതൊരു ജന്മാന്തര ബന്ധം തന്നെ. എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും, അന്യോന്യം ശക്തിയായും, പുഞ്ചിരിയായും നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണമേ…

പണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു ഉരുവിട്ട് പഠിച്ച ഉള്ളൂരിന്റെ വരികൾ പോലെ …

ഒരൊറ്റ മതമുണ്ടുലകിന്നുയിരാം പ്രേമമതൊന്നല്ലോ…

One thought on “പരക്കെ നമ്മെ പാലമൃതൂട്ടും പാർവണ ശശി ബിംബം …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s