ദാഹിക്കുന്നു ഭഗിനി, കൃപാരസം..

Reading_quotes_crave_book

സ്കൂളോർമ്മകൾ…

ചങ്ങമ്പുഴയുടെ “ആ പൂമാല”
ആശാന്റെ ‘ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി’

കരുണയിലെ ചുടലക്കാട്

greatmen

കുമാരനാശാന്റെ കരുണയിലെ ഒരു രംഗം. നാല്പാമരം പോലെ അരിഞ്ഞുമുറിച്ചിട്ട വാസവദത്ത കിടക്കുന്ന ചുടലക്കാട്.

“ഉടലെടുത്ത നരന്മാർക്കൊന്നുപോലേവർക്കും ഭോജ്യ-
മിടരറ്റു പിതൃപൈതാമഹസമ്പ്രാപ്തം.

ഇടമിതിഹലോകത്തിൽ പരമാവധിയാണൊരു
ചുടുകാടാ‍ണതു ചൊല്ലാതറിയാമല്ലോ.”

 

ഗാന്ധാരീവിലാപം

Stri-Parva-and-Gandhari’s-Curse

മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ടിലെ ഏറ്റവും വേദനിപ്പിക്കുന്ന  ഒരു ഭാഗം: സ്ത്രീ പർവ്വത്തിലെ ,ഗാന്ധാരീ വിലാപം, അമ്മയുടെ ശാപം.

 

കർണ്ണപർവ്വം

karnaarjuna

 

എഴുത്തച്ഛന്റെ മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ടിൽ നിന്നും “കർണ്ണപർവ്വം” : കർണ്ണനും അർജ്ജുനനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധ വർണ്ണന…

 

കജ്ജളം പറ്റിയാൽ സ്വർണ്ണവും നിഷ്പ്രഭം

ramayanam

അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിലെ ചില ചിന്താദീപ്തങ്ങളായ ഭാഗങ്ങൾ…

പലതും പറഞ്ഞു പകൽ…

krishnavishnu

എഴുത്തച്ഛന്റെ ഹരിനാമകീർത്തനം …സന്ധ്യയ്ക്ക് വായിച്ചിരുന്ന പുണ്യം! പകലോ രാത്രിയോ എന്ന് ഭേദമില്ലാതെ ചൊല്ലുവാൻ ആകുന്ന വിഷ്ണു സ്തുതി…

 

 

Merging With Words

poemrecitation

Recitation of Shri VeeranKutty’s Poems.

(With gratitude to the poet for his warm encouragement)

When words create worlds….

 

 

 

Legacy In Words…Keechaka Vadham Attakadha

attakadha

ശബ്ദ-സുഖം , കീചക വധം…ഇരയിമ്മൻ തമ്പിയുടെ  രചനാപാടവം!

 

 

 

Recitation of Shri.Veeran Kutty’s Poems

to-elevate-the-soul-poetry-is-necessary-quote-1

These poems have an enchanting simplicity about them… In the time of covid, when hope dwindles, getting in touch with our souls become imperative…