തോലന്റെ ചക്ക

IMG_2656

ഞാൻ എരുക്ക് തപ്പി ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു…എത്തി ചേർന്നത് തോലനിൽ!!!

തോല കവിയെ പറ്റി പണ്ട് ഐതിഹ്യമാലയിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്കൃതവും മലയാളവും നല്ല കൈത്തഴക്കത്തോടെ, ഫലിതരൂപേണ പ്രയോഗിച്ചു വന്ന അതിബുദ്ധിമാൻ.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ‘nemesis’ ആയിരുന്ന ചക്കിയെന്ന സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് എഴുതിയ പല വരികളും, പൊങ്ങച്ച സഞ്ചി കൊണ്ട് നടക്കുന്നവർക്ക് നല്ല പരിഹാസമാണ്.

‘അന്നൊത്ത പോക്കീ! കുയിലൊത്ത പാട്ടീ!
തേനൊത്ത വാക്കീ! തിലപു‌ഷ്പമൂക്കീ!
ദരിദ്രയില്ലത്തെ യവാഗുപോലെ
നീണ്ടിട്ടിരിക്കും നയനദ്വയത്തീ!’

അരയന്നത്തെ പോലെ നടക്കുന്നവളേ
കുയിലിന്റെ ശബ്ദ മാധുര്യമുള്ളവളേ
തേൻ പോലെ വാക്കുകൾ മൊഴിയുന്നവളേ
എള്ളിൻപൂ പോലത്തെ മൂക്കുള്ളവളേ
പാവപ്പെട്ട ഇല്ലത്തെ, ധാന്യമണികൾ പോലെ
നീണ്ടതായ കണ്ണുകൾ ഉള്ളവളേ!!

(കുറച്ചു അരി കൊണ്ട് ധാരാളം പേരെ ഊട്ടണമല്ലോ! അല്ലെങ്കിൽ, ധാരാളം നാൾ കുടുംബം നടത്തണമല്ലോ…അപ്പോൾ യവാഗു-ധാന്യമണികൾ, പ്രയോഗത്തിൽ നീണ്ടിരിക്കുമല്ലോ !)

എന്തായാലും പഠിപ്പില്ലാത്ത സ്ത്രീ പറഞ്ഞു: ‘എന്നെ ഇങ്ങനെ പോക്കി, വാക്കി എന്നൊന്നും വിളിക്കേണ്ട..നല്ല വാക്കുകൾ വേണം!’

അങ്ങനെ തോല കവി നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് സംസ്‌കൃത ശ്ലോകം ഉണ്ടാക്കി ചൊല്ലി പോലും:

‘അർക്കശു‌ഷ്കഫലകോമളസ്തനീ!
ശർക്കരാസദൃശ ചാരുഭാ‌ഷിണീ!
തന്ത്രിണീദല സമാന ലോചനേ!
സിന്ധുരേന്ദ്രരുചിരാമലദ്യുതേ!’

ചക്കിയെ കൊണ്ട് തോലനെതിരെ ഒരു # മി ടൂ തുടങ്ങാൻ വകുപ്പുള്ള വക ആ വരികളിലുണ്ടല്ലോ.

പല വിവക്ഷകളിൽ , ‘ ഗണപതി വാഹനായരി നയന’
( പൂച്ചക്കണ്ണി ! എലിയുടെ ‘അരി ‘ / ശത്രുവായ പൂച്ച.)
പിന്നെ ‘ ദശരഥ നന്ദന സഖ വദന’
(ഹനുമാന്റെ മുഖം? കുരങ്ങി.!!!)
എന്നുമൊക്കെ വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.

**
പൊട്ടി ചിരിപ്പിക്കുന്ന പല ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങളും, കവിതകളും, കഥകളും, കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല…പുസ്‌തകം കിട്ടാനാണ് പാട് !

സി വി രാമൻ പിള്ളയുടെ പ്രഹസനങ്ങൾ കിട്ടാനില്ല! പണ്ട് ഞാൻ കൊതിയോടെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ വയ്ച്ചു ‘ കുറുപ്പില്ലാ കളരിയും, പാപി ചെല്ലുന്നിടം പാതാളവും’ മറ്റും ഒരു ടീച്ചറോട് ചോദിച്ചു വായിച്ചതായി ഓർമ്മ … ഇതൊന്നും സുലഭമല്ലാത്തത് എന്താണാവോ ?

അരവിന്ദന്റെ ‘ ചെറിയ മനുഷ്യരും വലിയ ലോകവും ‘ തരാൻ അണ്ണനോട് കാല് പിടിച്ചിട്ടും ഒരു രക്ഷയുമില്ല !
‘ഒരു കോപ്പി മാത്രമേ ഉള്ളൂ …വേണമെങ്കിൽ ഇവിടിരുന്നു വായിച്ചോ…’ എന്നാണ് കർക്കശ മറുപടി .

പിന്നെ രക്ഷ ഇന്റർനെറ്റ് തന്നെ…അങ്ങനെ തോലനെയെങ്കിലും വീണ്ടു കിട്ടി…പല ഗൂഗിൾ ഗ്രൂപ്സ് തോല കവിക്കായി ഉണ്ടെന്നും മനസ്സിലായി!

‘പനസി ദശായാം പാശി’
ചക്കി പത്തായത്തിൽ കയറി…ഭാഷയുടെ ഗൂഢ-ചിരികൾ വല്ലപ്പോഴുമെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടേ?
**
നന്ദി

https://ml.m.wikisource.org/wiki/ഐതിഹ്യമാല/തോലകവി

The Two Ravens

In Viking legends, Odin, the Shaman God of Wisdom, was accompanied by two ravens-Thought and Memory.

How appropriate, I think, as I close Aarachar, Meera’s brilliant book. ( HangWoman- K.R.Meera, available in English translation)

As Chetna  GriddhaMallick, the first official HangWoman ( yes, except a fiery lady anscestor) walks alongside with the reader,  through  552 pages of haunting story space,  her thoughts intersperse with her memories seamlessly.   Those symbolic Ravens had  narrated stories , one after another.There was love , lust, betrayal, horror, history, crime, fury, and others of that hue. Even at the last page, as she smilingly walked away to the ingeniously named workplace, which combined future and consequence together, she remained an enigma. The fact that she had left her love  behind, literally gasping for breath, added to the final effect.

When I had reached half way, I had found resonance of many of Chetna’s strengths in Dr.Estes’s Wild Woman explanations. I found more as I finished.

” The tale is probably a fragment of a much larger and ancient death and resurrection story centering around a female God head…it tells us something about the nature of secrets and even perhaps,what is killed off in the psyche when a woman’s life is not properly valued. She represents a Kore-the woman-who-will-not-marry aspect of the female psyche.The part of the woman that wants to keep to herself alone, is mystical and solitary in a good way, and is taken up with the sorting and weaving of ideas, thoughts, and endeavours…

Remember canto hondo, the deep song and hambre del alma, the starved soul? In time, these two forces, through dreams and the woman’s own wild life force, rise to the surface of the psyche and break out the necessary cry, the cry that frees. A woman finds her voice then. She sings out, cries out the secret, and is heard. Her psychic footing will be restored.” ( Chapter-Battle Scars: Membership in the Scar Clan, Women who run with the wolves)

Time for some student to dig into Mythical studies, and do a doctorate on this novel. It is such a satisfying read- intellectually, spiritually and from an arm chair traveller’s perspective. Through centuries past, histories past, women and men and religions past…to certain home truths that never change. Simply wonderful.

*********

I was gifted a Sriramcharit Manas , written by Sri Goswami Tulsidasji by a dear friend. Going through the introduction, I was struck by how certain stories of great men and the women who inspire them, resonate same across regions.

Tulsidasji had got married to a lovely woman and had been besotted with her. Once she went to her home and Tulsidasji followed her quietly. His wife laughed at him, ” The fascination that you have for my mortal body- if only you had but half of that concentration on the Lord, your boat of life would have crossed over safely by now!”

Tulsidasji was struck by her words, and leaving behind his Garhasthya forever, went to Prayag.

We grew up reading Aithihya Mala by Kottarathil Sankunny that narrated many legends and myths of Kerala. In a Folk Story collection from my land , ( Keraliya Nadody Kathakal, Alangode Lilakrishnan) comes a story on ” Taikkattu Yogiyar”  – a saint whose past had a similar background. The young man gets addicted to a lovely woman, and one day had to face a river before he could reach her. There was no boat around, and so using a bamboo stick, he crosses on what looks like a boat. It was a floating dead body in reality. By the time he reached the shore, he was drenched and shocked. But he still wanted to reach her side. He sees a rope hanging over the closed walls, within which her house was situated. He crossed over, only the rope was a dead snake entangled over the walls. The woman who heard his heroic tale of reaching her, laughed with slight contempt.

” Shame indeed! You have embraced two dead bodies to reach my living body. Has the Truth disappeared from your vision?”

He saw the truth then and left forever Garhastya , in search of the Ultimate.

So many myths, so many truth seekers, so many guides who show the way.

To spent some time daily, in the company of those  great minds, is so necessary in our own journeys.

*************