കിസ്സാ കുർസി കാ (അഥവാ ഒരു അധികാര കസേരയുടെ കഥ)

psalm131thinline

ക്ഷുത്തും ദാഹവും മനുഷ്യന് അഹങ്കാരം കളയാനും കൂടിയാണ് ദൈവം നൽകിയത് എന്ന് ഇന്നലെ ഒരിക്കൽ കൂടി തോന്നിപ്പോയി. അല്ലെങ്കിൽ ‘അമ്പട ഞാനേ’ എന്ന ഭാവം കൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഭസ്മമാക്കി കളഞ്ഞേനെ ഈ ലോകത്തെ!

വിധാൻ പരിഷദിന്റെ കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗാണ് വേദി. പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലെ നേതാക്കൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന സ്ഥലം. അവിടെ , ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയെ കുറിച്ച് അവർക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കേട്ടറിഞ്ഞു മറുപടി പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരായാണ് എന്റെ ടീം എത്തിയത്. ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം മരുന്നുകളും ബ്ലഡ് ബാങ്കുകളും മറ്റും പ്രവൃത്തി പരിധിയിൽ വരുന്ന വിഭാഗമാണ്.
ഒട്ടനവധി ഡിപ്പാർട്മെന്റുകളെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിരുന്നു : പുതിയ അദ്ധ്യക്ഷനായി ഒരു നേതാവ് ചാർജ് എടുത്തതേയുള്ളൂ.

നമ്മൾ ഒരു മുറിയിൽ ചെന്നാൽ ആദ്യം ചെയുന്നത് എന്താണ്? ഇരിക്കാൻ വെമ്പൽ കൂട്ടും, അല്ലേ? അങ്ങനെ ഞങ്ങളും കുറച്ചു സീറ്റുകളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു. ഒരു സീറ്റിനു കുറവ്. അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നയാൾ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ, അതും പരിഹരിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.
‘സാഹിബ്, നിങ്ങൾ കൃപയാ ഒരു സീറ്റ് മാറി ഇരിക്കാമോ ?’ (അത് മലയാളം പരിഭാഷ) ഞാൻ ചോദിച്ചു. വിനമ്രത എപ്പോഴും നല്ല ആഭൂഷണമാണ് എന്നാണ് ജീവിതം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.
തല ചെരിച്ചു, പുച്ഛ ഭാവത്തോടെ അയാൾ പറഞ്ഞു, ‘സാധ്യമല്ല. എത്ര പേരാണ് നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ ? ഞങ്ങളൊക്കെ മാറി എന്താ പിന്നിലോട്ടു ഇരിക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി?’

അദ്ധ്യാത്മ രാമായണത്തിൽ ‘കുംഭകർണ്ണന്റെ നീതി വാക്യം’ എന്നൊരു സുന്ദരമായ ഭാഗമുണ്ട്. ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും എണീൽപ്പിച്ചു ‘എന്നെ രക്ഷിക്കണം’, എന്നു പറയുന്ന രാവണനോട് ജ്ഞാനിയായ കുംഭകർണ്ണൻ പറയുകയാണ് :
‘നല്ലതും തിയ്യതും താനറിയാതവൻ, നല്ലതറിഞ്ഞു ചൊല്ലുന്നവർ ചൊല്ലുകൾ
നല്ലവണ്ണം കേട്ടുകൊള്ളുകിലും, നന്നതല്ലാവർക്കുണ്ടോ നല്ലതുണ്ടാകുന്നു?’

നല്ലതു കേട്ടാലും തിന്മയാണെന്നു തോന്നുന്ന വമ്പന്മാർ രാവണന്മാർ , ത്രേതാ യുഗത്തിലെപ്പോലെ കലിയുഗത്തിലും ധാരാളം!

ബൈബിളിൽ , സുഭാഷിതങ്ങളിൽ, (25 -26) ഒരു ഉപദേശമുണ്ട് :
‘ഭോഷനോട് അവൻ്റെ വിഡ്ഡിത്തത്തിനൊപ്പിച്ചു മറുപടി പറയരുത്. നീയും അവനു തുല്യനെന്ന് വരും.’
ഒന്ന് ഞെട്ടിയെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു, ‘അതിന് ഇത്രയ്ക്കു ഈഗോ വേദനിച്ചോ? ഒരു സീറ്റ് നീങ്ങി ഇരിക്കാമോ എന്ന് മാത്രമല്ലേ ചോദിച്ചത് ?’
അപ്പോൾ അതാ വരുന്നു അടുത്ത ഉത്‌ഘോഷം “ഹും ! ഞാൻ ഒരു അഡിഷണൽ കമ്മിഷണർ ആണ്!’

ഇനിയിപ്പോൾ സുഭാഷിതങ്ങളിലെ അടുത്ത വരി തന്നെ രക്ഷ !
‘ഭോഷന് തന്റെ ഭോഷത്തത്തിനു തക്ക മറുപടി കൊടുക്കുക; അല്ലെങ്കിൽ താൻ ജ്ഞാനിയാണെന്നു അവൻ വിചാരിക്കും.’

‘ താങ്കൾ വന്നു എന്റെ സീറ്റിൽ ഇരുന്നാലും. ഞാൻ മാറി തരാം.’ ഞാനും എന്റെ ടീമും എണ്ണീറ്റു എതിരെയുള്ള വരിയിൽ പോയിരുന്നു.

കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുൻപ് ഞങ്ങളുടെ ബോസ്സായിരുന്ന മാഡം മുറിയിൽ കടന്നു വന്ന്, ഐസ് പരുവത്തിലായിരുന്ന അയാളുടെ അടുത്ത സീറ്റിൽ ഇരുന്നു. സന്തോഷത്തോടെ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി.

മീറ്റിംഗ് കഴിയുന്ന വരെ മേൽ കക്ഷി ‘കമാ’ എന്നൊരു അക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല. അയാൾ പിന്നെ കണ്ണുയർത്തി നോക്കിയതുമില്ല. സ്ഥാനമാനങ്ങൾ സീറ്റുകളുടെ കയറ്റി ഇറക്കങ്ങളിൽ കോട്ടം തട്ടുന്നവയല്ല എന്ന് അയാൾക്കും ബോധിച്ചു കാണണം.
**

Laghu Tapas Kar Bagbilaasa (47):The Young Mendicant’s Prowess With Words!

IMG_1506.JPG

Ravan and His Spy  (Sundar Kanda continued)

*

Ram tej bal buddhi bipulayi/Sesh sahas sakahim na gayi//

Sak sar ek soshi sat sagar/tav bratahi poochevu nay nagar//

Even a lakh Seshnags(with thousand tongues) cannot fully sing about the glories of SreeRamji’s  ability, strength and brilliance

With a single arrow he can cause hundreds of oceans to dry up, but the Lord, an expert in law and justice, queried for a solution to your own brother

*

Taasu bachan suni sagar pahim/magat pandh kripa mann mahim//

Sunat bachan bihasa Dasseesa/Jaum asi mati sahay krit keesa//

Listening to your brother’s advice, SreeRamji is asking the ocean for a path, His mind is full of kindness ( so He is not drying it up)

Hearing the spy’s words, Ravan burst out laughing (and said-) When his intelligence is like that, no wonder he has got monkeys as helpers!

*

Sahaj bheeru kar bachan dridayi/sagar san dani machalayi//

Mood mrisha ka karasi badayi/ripu bal buddhi dhah mai payi//

Listening to Vibheeshan, who is cowardly by nature, he has decidedly to make a fool of himself with the ocean( he would be sulking soon enough!)

Hey Fool! Why are you falsely praising the enemy? Enough! I have got an idea of the enemy’s strength and intelligence (which you have been exaggerating)

*

Sachiv sabheet Bibheeshan jakem/bijay bibhuti kahan jag takem//

Sunu khal bachan doot risi badee/samay bichari patrika kadee//

The one who has a minister like Vibheeshan, how can he be victorious or prosperous in this world?

Listening to wicked Ravan, the spy’s anger grew steadily, seeking the opportune moment, he took out Laxman’s missive

*

Ramanuj deenhi yah paathy/nadh bachayi judavahu chaathy//

Bihasi baam kar leenhi Ravan/ Sachiv boli sad laag bachavan//

(And he said-) The younger brother of SreeRamji had given this message for you, Hey Lord! Please read it and cool your temper

Laughing all the while, Ravan took it with his left hand and gave it to his minister, and asked that fool to read it aloud

*

Doha:

Baatanh manahi ricchayi sad jani khalasi kul khees//

Ram birodh na ubarasi saran bishnu aj ees//

(It read as follows-) Hey Fool! Just by confounding your mind with words, do not cause the utter destruction of your clan

By making an enemy of SreeRamji, you will not be saved even if you seek refuge with Vishnu, Brahma or Shiv!

*

Ki taji man anuj iv Prabhu pad pankaj bringh/

Hohi ki Ram saranal khal kul sahit patangh//

Either you let go of your false pride and become a bee around the lotus feet of the Lord like your younger brother

Or, You Evil One! Burn with your family like moths in the fire of SreeRamji’s arrow!

*

Sunat sabhay mann mukh musukayi/kahan Dasanan sabahi sunayi//

Bhumi para kar gahat aakasa/laghu tapas kar bagh bilaasa//

Hearing the message Ravan was terrified but not displaying it, he smiled and said to everyone-

As if someone is trying to touch the skies with his mere hand that is lying on the earth, this younger mendicant(Laxman) is trying out his wordplay( trying to intimidate with  prowess of his words- vaagvilaasa)

*

Kah suk nadh satya sab baani/samuchahu cchady prakriti abhimaani//

Sunahu bachan mam parihari krodha/nadh Ram san tajahu birodha//

Shuk(the spy) said- Lord! Please understand that the words in the message are true, leave aside your pride

Please listen to me, letting go of your anger, Lord! Give up your enemity with SreeRamji

*

Janaksuta Raghunadhahi deeje/etna kaha mor Prabhu keeje//

Jab tehim kaha den Baidehi/charan prahar keenh sad tehi//

Please give Janakiji to SreeRaghunathji, Lord! Please listen to me and do it

When the spy asked him to give back Sita, then the wicked Ravan kicked him away

*

Nayi charan siru chala so taham/Kripasindhu Raghunayak jaham//

Kari pranamu nij kadha sunayi/Ram kripam aapani gati payi//

He too(The spy) bowed his head at Ravan’s feet and (like Vibheeshan) left for SreeRamji’s abode

He narrated his story, and with the blessing of SreeRamji he obtained moksha from his curse ( recovered his original sage form)

*

Rishi Agasthi keem saap Bhawani/racchas bhayavu raha muni gyani//

Bandi Ram pad barahim bara/muni nij aashram kahu pagu dhara//

(Lord Shiv says-) Hey Bhawani! He( the spy) was once a learned sage, due to the curse of Rishi Agastya, he had turned into a Rakshasa

After repeatedly praying obeisance at SreeRamji’s feet, the sage returned to his ashram

*

(Note:If one counts the number of opportunities given to Ravan to seek the right path, one would be astonished! Not counting Jatayu, Sita herself, Hanuman, Mandodari, Vibheeshan, Malyavaan, Laxman, the spy…and later Kumbakaran…but certain souls do not learn from wise counsel)

 

Ravan Kar Deejahu Yeh Paathy(45): Give This Missive To Ravan

IMG_1503.JPG

The spy’s story (Sundar Kanda Continued)

*

Suni Lacchiman sab nikat bolaye/daya lagy hasi turat chodaye//

Ravan kar deejahu yeh pathy/Lacchiman bachan bacchu kulkhaty//

Hearing the spy’s words, Laxman called them all near himself, he felt great pity on the spy and immediately got him freed

(Then Laxman told him-) Give this letter to Ravan himself,( to his own hand and tell him-)Hey Clan-Destroyer! Be forewarned by Laxman’s message!

*

Doha:

Kahehu mukhagar mood san mam sandesu udaar/

Sita deyi milhu na ta aava Kalu tumhaar//

Then  you should convey to that fool my  generous message verbally-

You better hand over Sitaji to SreeRamji and meet the Lord, else know that Your Kal( Death God) has arrived!

*

Turat nayi Lacchiman pad madha/ chale doot barnat gun gadha//

Kahat Ram jasu Lanka aye/Ravan charan sees tinh naye//

After bowing at Laxman’s feet and singing glorious tales of SreeRamji’s qualities, the spy left immediately

Praising SreeRamji he arrived at Lanka, and went to Ravan and paid obeisance

*

Bihasi Dasanan poochi baata/kahasi na suk aapani kuslaata//

Puni kahu khabari Bibheeshan keri/jaahi mrityu aayi ati neri//

Ravan laughed and queried-Hey Shuk! why are you not speaking of your well being?

Tell us about that Vibheeshan, whose death has come so close to him

*

Karat raj Lanka sad tyagy/hoyihi jav kar keet abhagy//

Puni kahu bhalu kees katkayi/kadin kal prerit chali ayi//

That fool abdicated Lanka even when he was a part of the rulers, the unfortunate one will get crushed like a  seed of the barley plant (in the ensuing war)

Tell me about the army of bears and monkeys, brought herewith due to the push of impending death_

*

Jinh ke jeevan kar rakhwara/bhayavu mridul chitt sindhu bichara//

Kahu tapasinh kai baat bahori/jinh ke hridayam traas ati mori//

*

And whose protector is the gentle, and simple ocean itself ( Had the ocean not been there as a barrier, the Rakshasas would have eaten them up a long time ago)

And do tell me about those mendicants,  whose hearts are terror struck because of me!

*