“സത്യത്തിനെത്ര വയസ്സായി?”

kennedy

പണ്ട് കവി പാടിയത് പോലെ ചില സത്യങ്ങൾക്കു വയസ്സില്ല.
സുഗത കുമാരി ടീച്ചറുടെ ചില പഴയ കവിതകൾ കാലിക പ്രസക്തിയോടെ ഇന്നും വഴി കാട്ടുന്നു.

നാലു കവിതകൾ…
ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് ” മറക്കാതിരിക്കട്ടേ” (1969 ),
അധികാര ദുർമ്മോഹങ്ങളുടെ അധഃപതനം എന്നും പഠിപ്പിച്ച ഷെല്ലിയുടെ “Ozymandias” ഇന്റെ വിവർത്തനം (1964) ,
പെൺകുട്ടികൾ നേരിടുന്ന ചൂഷണത്തെ, അവർക്ക് പഠിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതിനെ പറ്റിയെഴുതിയ ‘സാരേ ജഹാൻ സെ അച്ഛാ’ (1986),
മരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചെഴുതിയ , പ്രകൃതി ക്ഷോഭത്തെ പറ്റി പണ്ടേ ധ്വനിപ്പിച്ച ” മരത്തിനു സ്തുതി” (1980).

കവിതയെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്കൂൾ/കോളേജ് അധ്യാപകർക്ക് നന്ദി. ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ശക്തി നൽകിയ, ഒരു “survival tool” കൂടിയായി മാറിയ പാഠമാണത്.

Let us bow before our mother tongues in the International Year of Indigenous Languages….

മധുരമാമെൻ മാതൃഭാഷയ്ക്കു പ്രണാമം!

Two Autobiographies : Prof Veerankutty ( Poem Translation from Malayalam)

“Randu Atmakathakal” ; Original Poetry in Malayalam by VeraanKutty; published in Mathrubhumi Weekly, Onam Special edition, September 2014.

On reading it, I imagined the hundred rupee note mentioned  in it, as money in any denomination, in any currency, in any country in the world. The stories would remain the same- its own and ours.

A torn hundred rupee

Landed in my hand.

Stained

Faded

Weary and dirty.

I had purchased Gandhiji’s autobiography,

This was handed over as the leftover gain.

I tried to lodge it in between fresh rupees

And escape from it

Keep your trick  to yourself, they said.

When I left it at a busy cash counter

Someone caught my collar

And barked

I felt furious, ashamed.

Threw it inside my pocket

Wished to wash my hands

A hundred times.

It fluttered helplessly within my pocket

It leaned closer to my heart and whispered

In a voice which only I could hear:

“I have never hid inside a rich man’s pillow cover

Have been with the poor and the hard working

For a long time

With those you say, want to make you wash

A hundred times.

I had prayed that the dawn came much later

When I was inside the pocket

Of a thief who slept off.

The milk stain which spread over me

When a mother walked the street

To purchase medicines for her newborn

Is still not faded.

Within the pocket of the man who

Hanged himself

I was there, witnessing his death

Measuring it.

The fish scale from the fisher woman’s hands

The blood from the butcher’s hand

The crab meat curry stain from the toddy shop

Are tattooed over me

Like another skin.

In the gambler’s den and in the God’s coffers

I have lain equally calm.

Even though I disliked it

Was handed over as reward

After murders and pimping.

Through dark places

Hidden undergrounds

Touched by tears and sweat drops

Hit by spittle,  and human waste

Subtly and Openly

The path that I have traversed

Even your Mahatma

Might not have travelled.”

I sat down stunned

Unable to hear the story

Of a discarded rupee note.

I took it out from my pocket

And bowed before it

With absolute humility

Of someone who was deeply perplexed

By

The language-

Of the great book which was full of

Lives, I have never lived.

***************