ഞാനും എന്റെ ഹനുമാൻ സ്വാമിയും

role model

ഇന്ന് , കിഷ്കിന്ധ കാണ്ഡം അവധി ഭാഷയിൽ നിന്നും വ്യാഖ്യാനം / ഭാഷാന്തരം പൂർത്തിയായി. 2017ലാണ്  സുന്ദര കാണ്ഡം പുസ്‌തക രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഇന്നിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡ്രാഫ്റ്റ് തയ്യാറായതും ഹൃദയത്തിൽ ചാരിതാർഥ്യം.

ഹനുമാൻ എന്ന പ്രതിഭാസം , എനിക്ക് വ്യക്‌തിപരമായി , ഒരു ഹീറോ , ഒരു പ്രേരണ സ്ത്രോതസ്സ്, ഒരു ലീഡർഷിപ് മോഡൽ , ഒരു സുഹൃത്തും വഴികാട്ടിയും ഒക്കെയാണ്…യാതൊരു മുൻവിധികളും ഇല്ലാതെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന തേജസ്വിയായ ചിരഞ്ജീവി… നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിന്റെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ലാളിത്യം; മാർഗ്ഗ ദർശിയായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹനുമാൻ സ്വാമി !

തുളസി ദാസിന്റെ ശ്രീ രാമചരിത മാനസത്തിൽ , ശ്രീരാമനും ഹനുമാനും തമ്മിലുള്ള പല സംഭാഷണങ്ങളും വായിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും കരഞ്ഞു പോകും .
സീതാ ദേവിയെ കണ്ടു മടങ്ങിയ ഹനുമാനോട് “നീ എനിക്ക് ഭരതനെ പോലെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരൻ ! അല്ലയോ ഹനുമാനെ ! നീ എനിക്ക് ചെയ്ത ഉപകാരത്തിനു എന്താണ് തരേണ്ടത് ? നിന്നെ നേർക്ക് നേർ കാണാനുള്ള നന്മ എന്റെ ഹൃദയത്തിനില്ല !’ എന്നാണ് രാമൻ പറയുന്നത്.

ഹനുമാൻ ഇരു കൈയും കൂപ്പി നിലവിളിച്ചും കൊണ്ട് ആ നീല താമര കാൽപ്പാദങ്ങളിൽ കെട്ടി പിടിച്ചും കൊണ്ട് പറയുകയാണ്…’സ്വാമി ! എന്നെ രക്ഷിച്ചാലും ! എന്നെ രക്ഷിച്ചാലും !’

ഭഗവാൻ എടുത്തുയർത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഹനുമാൻ കാലുകളിൽ കെട്ടി പ്പിടിച്ചു കരയുകയാണ് …ശ്രീ രാമൻ തന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ആ ശിരസ്സ് മെല്ലെ തഴുകുന്നു. ആ രംഗം ഉമയ്ക്ക് വർണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ശിവ ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നു …

പിന്നീട് രാമൻ ഹനുമാനോട് രാവണന്റെ കോട്ട  കയറിയ കഥ പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഹനുമാൻ പറയുകയാണ് യാതൊരു അഹങ്കാരവുമില്ലാതെ …(ബോല
ബ ച ൻ ബിഗത് അഭിമാനാ ).
“കുരങ്ങിന്റെ ജന്മമാണ് ! ഒരു മരത്തിന്റെ ശാഖയിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്കു ചാടുന്നത് തന്നെ പുരുഷാർത്ഥം ! ഞാൻ സമുദ്രം ചാടി കടന്നതും , സുവർണ്ണ നഗരി കത്തിച്ചതും , അസുരന്മാരെ കൊന്നതും, അശോക വനം നശിപ്പിച്ചതുമെല്ലാം അല്ലയോ ശ്രീ രാമാ നിന്റെ പ്രതാപം കാരണമാണ് ! ഇപ്പറഞ്ഞവയിൽ ഒന്നും എന്റെ യാതൊരു കഴിവുമില്ല ! പ്രഭു,താങ്കൾ ആരിൽ പ്രീതിപ്പെടുന്നുവോ  , ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു പ്രവൃത്തിയും കഠിനമല്ല. അസംഭവ്യമെന്നതും സംഭവ്യമാകുന്നു !’
( സാഖാ മൃഗ് കൈ ബഡി മനുസായ് /സാഖാ തേം സാഖാ പർ ജായി //
നാഖി സിന്ധു ഹട്ടകപുർ ജാറ/ നിശിചർ ഗൺ ബഥ ബിപിൻ ഉജാര //
**
സൊ സബ് തവ പ്രതാപ് രഘുരായി / നാഥ്‌ ന കച്ചു മോരി പ്രഭുതായി //
**
താ കഹ് പ്രഭു കച്ചു അഗം നഹിം ജാ പർ തുമ്ഹ അനുകൂല് /)
**

ഇങ്ങനെയുള്ള ഹനുമാനെ സേവിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ? ഹനുമാൻ ചാലിസാ എന്ന നാൽപ്പതു വരികൾ ഒട്ടധികം ഉത്തരേന്ത്യക്കാരും കാണാപ്പാഠം ചൊല്ലുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്…
അതും തുളസി ദാസ് എഴുതിയതാണ് .
അവനവൻ കടമ്പ കടക്കാൻ വളരെ സഹായകമാണ് …
**
(ഈയിടെ രസകരമായ ഒരു വിശ്ളേഷണം വായിച്ചു:

“ആത്മ രതിയിൽ മഗ്നമായ ലോകത്തിൽ ആത്മ ബോധമില്ലെങ്കിൽ, ആത്മ വിനാശനം തീർച്ച !’ സെൽഫി ലോകത്തിൽ ആത്മരതിക്കാർ narcissus സിന്റെ പൗത്രരത്രേ !) ഭവസാഗരം കടക്കാൻ , ‘ പാവം കുരങ്ങു ജൻമം പ്രഭു !’ എന്ന് കരഞ്ഞ എന്റെ കർമ്മയോഗിയായ പ്രിയ സ്വാമി തന്നെ രക്ഷ !

Nadh Na Kacchu Mori Prabhutai(29): My Lord, There Is Nothing Great About My Role Herein

IMG_1460.JPG

Hanumanji returns to SreeRamji( Sundar Kanda Continued)

*

Kahu Kapi Ravan palit Lanka/kehi bidhi dehevu durg ati banka//

Prabhu prasann jaana Hanumana/ bola bachan bigat abhimana//

Hey Hanuman( The Lord said), tell me how did you burn the city of Lanka protected by Ravan and its huge curved forts?

Hanumanji recognised that his Lord was pleased, and he spoke without a tinge of ego or self pride

*

Sakhamrig kai badi manusai/sakha tem sakha par jai//

Naghi sindhu hatakpur jaara/nisichar gan badhi bipin ujaara//

For a monkey it is indeed akin to Purusharth( dharma, artha, Kama, moksha) that he jumps from one branch to another

That I could jump across the ocean, burn the golden city, kill the Rakshasas and uproot the Asok forests-

*

So sab tav pratap Raghurai/Nadh na kacchu mori prabhutai//

All these are, My Lord, Manifestation of Your own glory, there is nothing great about my role herein

*

Doha:

Ta kahu Prabhu kacchu agam nahim jaa par tum anukul/

Tav prabhav badvanalahi jaari sakai khalu tul//

Hey Lord! On whom You bestow Your blessings( with whom you are pleased), nothing is difficult for him

With Your Grace, the simple cotton wick( which burns itself out so quickly) can start a great fire that burns everything down ( No task is impossible when Your Blessing is present)

(Note: Bibheeshan is supposed to have written the Hanuman vadavanalahi Strotram which helps to remove all illnesses )

*

Nadh bhagati ati sukhdayani/dehu kripa kari anpayani//

Suni Prabhu param saral kapi bani/Evamastu tab kahevu Bhawani//

Hey Lord! Take compassion on me and grant me single minded devotion to You, the source of the greatest happiness

Hey Bhawani, ( said Lord Shiv narrating the tale) hearing the most pure and simple words of Hanumanji, SreeRamji said – Evamastu- Let it be so!

*

Uma Ram subhavu jehim jaana/tahi bhajanu tahi bhav na aana//

Yeh Sambad jaasu ur aava/Raghupathy charan bhagati soyi paava//

Hey Uma! Whoever gets to understand the sweet nature of SreeRamchandraji, nothing attracts him other than meditating and reciting His Lord’s Name

Whoever absorbs into his heart this conversation between the Lord and His Servant, he will be blessed with devotion to SreeRamji( he will devote himself to SreeRamji’s feet)

*