ദൈവമേ കാത്തുകൊൾകങ്ങു…

lakshmyvishnu

അഖിലോപരിയെന്റെ ബുദ്ധിയിൽ
സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ മാറ്റമെന്നിയേ
ജഗദീശ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കണം
നിഗമം തേടിന നിൻ പദാംബുജം (കുമാരനാശാൻ)

1.മഹാലക്ഷ്മ്യഷ്ടകം

2 മധുരാഷ്ടകം

3. ഹരിനാരായണ കീർത്തനം

വരിക, പിടിക്കെടോ കെട്ടുവാൻ സുയോധന!

2017_5image_14_40_124314000virat-roop-lord-krishna-ll

Great poets in  all languages refer to the magnificent Mahabharatha for creating scintillating , ecstatic poetry for eternity!

The great Hindi poet Ramdhari Singh Dinkar, in his  much loved classic ‘Rashmi Radhi’ ( Karna’s story) has described the Viswaroopa scene when Krishna challenges Duryodhana to capture him!

Ezhuthachan has described the same scene in his Mahabharatham Kilippattu in Malayalam.

(Note: It is Bhishma and Vidur instead of Dhristrashtra and Vidur in the Hindi poem recital..a small error which can be generously forgiven.Bhishma and Vidur have been mentioned in the Malayalam version too…)

Enjoy the sheer brilliance of Manoj Bajpayee’s recital..

ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിലെ മഹാകവി രാംധാരി സിംഗ് ദിനകർ, ‘രശ്മി രഥി ‘ എന്ന കൃതിയിൽ, കൗരവസഭയിൽ കൃഷ്ണനെ പിടിച്ചുക്കെട്ടാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ദുര്യോധനന്, ഉത്തരം നൽകുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്.
പ്രസിദ്ധ നടൻ മനോജ് ബാജ്പയീയുടെ മനോഹരമായ പാരായണത്തിൽ അത് കേൾക്കാം. (ഏറ്റവും ഒടുവിലുള്ള വരിയിൽ ‘ഭീഷ്മരും വിദുരരും’ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം . ധൃതരാഷ്ടരല്ല! അത് പലരും ചൂണ്ടി കാണിച്ച ഒരു സത്യമാണ്.)

**
നമ്മുടെ മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ടിൽ അതേ സന്ദർഭത്തിന്റെ വർണ്ണനയുണ്ട്…

 

ഭദ്രയാം സുഭദ്ര…

sree-thunchaththu-ramanujan-ezhuthachan

എഴുത്തച്ഛന്റെ മനോഹരമായ വർണ്ണന : അർജ്ജുന ദൃഷ്ടിയിൽ സുഭദ്ര…

“സാമ്യമകന്നോരുദ്യാനമേ…” 

kalidwapara pushkara

ഉണ്ണായി വാര്യരുടെ നളചരിതം ആട്ടക്കഥയിൽ നിന്നാണ് ആ വരികൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചത്.

ആ പ്രതിഭാശാലിയുടെ രചനാപാടവം കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വാക്കുകളിൽ തെളിയുന്നു..പുഷ്ക്കരൻ എന്ന ശത്രു എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അവതരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്…. എത്ര പുഷ്കരൻമാരെ നാം എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്നു!

എന്റെ കൃഷ്ണൻ …

Krishnan

ദേവി ക്ഷേത്രത്തിനു മുൻപിലും ‘എന്റെ കണ്ണാ’ എന്ന് വിളിക്കുന്ന എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി.

ശ്രീകൃഷ്ണാഷ്ടകം

മുകുന്ദാഷ്ടകം

ശ്രീ ഭാഗവത കീർത്തനം ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങൾ

കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ കല്യാണ സൗഗന്ധികം

14-3

കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ കല്യാണ സൗഗന്ധികം തുള്ളൽ : ഹനുമാനും ഭീമനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം. കളിയാക്കി കൊല്ലുന്ന ഹനുമാന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ എത്ര നിശിതവും സന്ദർഭോചിതവുമാണ് !

കരുണയിലെ ചുടലക്കാട്

greatmen

കുമാരനാശാന്റെ കരുണയിലെ ഒരു രംഗം. നാല്പാമരം പോലെ അരിഞ്ഞുമുറിച്ചിട്ട വാസവദത്ത കിടക്കുന്ന ചുടലക്കാട്.

“ഉടലെടുത്ത നരന്മാർക്കൊന്നുപോലേവർക്കും ഭോജ്യ-
മിടരറ്റു പിതൃപൈതാമഹസമ്പ്രാപ്തം.

ഇടമിതിഹലോകത്തിൽ പരമാവധിയാണൊരു
ചുടുകാടാ‍ണതു ചൊല്ലാതറിയാമല്ലോ.”

 

ഗാന്ധാരീവിലാപം

Stri-Parva-and-Gandhari’s-Curse

മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ടിലെ ഏറ്റവും വേദനിപ്പിക്കുന്ന  ഒരു ഭാഗം: സ്ത്രീ പർവ്വത്തിലെ ,ഗാന്ധാരീ വിലാപം, അമ്മയുടെ ശാപം.

 

പൂന്താനത്തിന്റെ വാമപുരേശൻ

krishnakrishna

പൂന്താനം നമ്പൂതിരിയുടെ ‘ജ്ഞാനപ്പാന’ നാമെല്ലാവരും കേട്ട് വളർന്നതാണ്. വാമപുരേശനെ സാക്ഷിയാക്കി ആ പുണ്യ പുരുഷൻ എഴുതിയ ഒരു കൃഷ്ണ-സങ്കീർത്തനം.
“ആനന്ദ നൃത്തം”

പലതും പറഞ്ഞു പകൽ…

krishnavishnu

എഴുത്തച്ഛന്റെ ഹരിനാമകീർത്തനം …സന്ധ്യയ്ക്ക് വായിച്ചിരുന്ന പുണ്യം! പകലോ രാത്രിയോ എന്ന് ഭേദമില്ലാതെ ചൊല്ലുവാൻ ആകുന്ന വിഷ്ണു സ്തുതി…