കാത്യയും മറ്റു കവിതകളും

shel-silverstein-quote-listen-to-the-mustnts-child-listen-to-the-donts

സുഗത കുമാരി ടീച്ചറുടെ ചില കവിതകൾ…

“സത്യത്തിനെത്ര വയസ്സായി?”

kennedy

പണ്ട് കവി പാടിയത് പോലെ ചില സത്യങ്ങൾക്കു വയസ്സില്ല.
സുഗത കുമാരി ടീച്ചറുടെ ചില പഴയ കവിതകൾ കാലിക പ്രസക്തിയോടെ ഇന്നും വഴി കാട്ടുന്നു.

നാലു കവിതകൾ…
ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് ” മറക്കാതിരിക്കട്ടേ” (1969 ),
അധികാര ദുർമ്മോഹങ്ങളുടെ അധഃപതനം എന്നും പഠിപ്പിച്ച ഷെല്ലിയുടെ “Ozymandias” ഇന്റെ വിവർത്തനം (1964) ,
പെൺകുട്ടികൾ നേരിടുന്ന ചൂഷണത്തെ, അവർക്ക് പഠിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതിനെ പറ്റിയെഴുതിയ ‘സാരേ ജഹാൻ സെ അച്ഛാ’ (1986),
മരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചെഴുതിയ , പ്രകൃതി ക്ഷോഭത്തെ പറ്റി പണ്ടേ ധ്വനിപ്പിച്ച ” മരത്തിനു സ്തുതി” (1980).

കവിതയെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്കൂൾ/കോളേജ് അധ്യാപകർക്ക് നന്ദി. ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ശക്തി നൽകിയ, ഒരു “survival tool” കൂടിയായി മാറിയ പാഠമാണത്.

Let us bow before our mother tongues in the International Year of Indigenous Languages….

മധുരമാമെൻ മാതൃഭാഷയ്ക്കു പ്രണാമം!

Recitation of Vijayalakshmy’s Poetry

 

 

 

 

I have always loved reading and reciting poetry in my mother  tongue. Below, you can find  six poems  ( recited by Yours Truly ) written by my beloved poetess Vijayalekshmy.

1.Paava aka The Doll

2. Kausalya

3. Swantham and Samarpanam

4. Alakku

5. Vilpathram

6. Dosa

Hoping that her thought provoking lines would make you introspect and smile….

 

The Song of the Avatars- Avatarakirtana ( Translation from Malayalam)

Ambujayatha lochana komala…

We grew up reciting this prayer, praising the different reincarnations aka Avatars of Lord Vishnu. It is both poetry and prayer and energises when you read it, recite it, hear it, ruminate over it…

IMG_2644

IMG_2646

1.Ambujayata Lochana Komala…

Handsome one, with lotus petal eyes
Holding a conch, ocean of compassion
Your lotus feet, that remove all sins
Govinda, allow me to see you thus.

2. Azhi tannil muzhukiya vedathe….

To retrieve the Vedas which disappeared
In the ocean depths, you turned into a Fish

That Form which encompasses oceans seven
Govinda, allow me to see you thus.

3. Icchayode surasura sanjayam ..

As the group of suras and asuras
Churned the ocean with great desire
Thou turned into a Tortoise to aid them-
Allow me to see that omnipresent Form.

4. Eeshalenniye Sukara veshamayi..

In the guise of a wild boar, without any mercy

You killed the hateful Hiranyaksha
And brought back Mother Earth from his grasp
Govinda, allow me to see you thus.

5. Ugranaya Hiranyakashipuve…

The terrifying Hiranyakashipu
Slayed by the Narasimha Avatar,
Lovingly adored by Prahlada,
Govinda, allow me to see you thus.

6. Udamodam Mahabali…

With sly glee, beseeching Mahabali
For three footsteps of land,
That Vamana avatar,
Govinda, allow me to serve thee thus.

7. Ennikondu irupatthyonnu…

Counting twenty one times
Exterminating the countless Kshatriyas
In your Parasuram avatar
Govinda, appear before my eyes thus.

8.Enanermizhy Janakichorane…

The thief who stole the doe- eyed Janaky,

In Sriram Avatar  you killed him off with an arrow,

Without a single moment’s loss

Govinda, allow me to see you thus.

9. Aiyo Hastinamayapuripukku…

The city of Hastinapur, taken at the edge

Of a plough blade, and swooping to throw it off

That avatar of Balabhadra

Govinda, allow me to see you thus.

10. Ottozhiyathe bhoobharam…

To lessen the earth’s burden of carrying

Evil Kings, you killed them off

And did many a marvellous deed lovingly

Govinda, allow me to see you as Krishna.

11. Orkillethrayum pediyamennimel…

So frightening to even remember

The avatar of Kalki with his sword

Getting rid of the evil entirely

Govinda, allow me to see you thus.

12. Avidhhamaya patthavataravum…

These ten avatars, in above manner

Who can ever put them to words?

Lord, with thy compassion alone

Can I attain moksha, Govinda!

13. Andamillathe Jnancheytha papatthe…

Removing the endless sins that I have committed

By your divine touch

There is no one else to guide me to divine freedom

Apart from the soul-relative that you are, Govinda!

14. Achyudananda Govinda Madhava…

Blemishless, Thou full of eternal joy,  Govinda, Madhava,

Sachidananda, infinite bodied blessed one,

May I come to recite thy divine names

Lord of the Universe, Vishnu, I bow to thee.

******

Partha Sarathy Varnana ( Paean to Partha Sarathy) Translation from Malayalam

image

Picture 214

Parthasarathy Varnana (In praise of Partha Sarathy)

Part of Mahabharatam Kilipattu (in the tone of a parrot reciting the story) by Ezhuthachan in Malayalam (part of our studies, our daily prayers)

A blind Dhritrashtra asks Sanjaya to describe Krishna as Arjun’s charioteer. Sanjaya watches with his gifted inner eye, and then  ecstatically bursts forth thus, describing Krishna as ParthaSarathy:

“The  beautiful peacock feathers tucked daintily,
And gathered together into a knot by the side,
The black cloud of the heavy tresses
The lovely crown, embedded with sparkling gems

The exquisite curls  falling on the forehead
Moist with the  scattering of fine dust,
The tilak wet with divine sweat drops,
As the twin eyebrows dance- so beautifully-
Creating , balancing and destroying the universe

Full of compassion for those of us devoted to thee
Full of wrath at the wrong doers-
With increasing passion for the sweet tongued lasses

Full of mockery at the unstable flippity fools-
Full of bubbling laughter at the stupid fights around
Full of fury at the foraying opponents-

Like these, nine rasas displayed ,in the enchanting eyes
The sun like earrings that reflect brightly on
The gorgeous cheeks, and the lotus face
The sharp perfect nose where a sweat drop is rising
The sweetest smile, the radiance of the lips

Tulsi and lotus flowers, and tender blossoms

Worn as garlands, those entwined

With many  pearl necklaces

And the divine Kaustubha

On the majestic chest,

That is decorated with kumkum;

The reins of the chariot held  firmly in those hands,

The shining resplendence of the yellow garbs

The gorgeous twin flower feet,

As if residing in my very heart,

Even as I am getting  Ecstatic,

I see clearly,  inside that glorious chariot- The Jewel Coloured Lord!”

***

Note: In the original lilting melody, there are rhymes, play of words, second letter repetition( dwitiyaksharaprasam), multiple meanings of similar sounding words( Maniradha, Manivarna), all emerging in one ecstatic outpouring of adulation of the Lord:no full stops,  till the whole description of the Divine Charioteer is completed, as the Param Atman rests finally  within Sanjaya’s own heart.

Recitation : (With gratitude to Sister Vimala and Shastri Sir for those wonderful classes)