കർമ്മപാശം

pray-without-ceasing-630-pxb

‘Karma is the eternal assertion of human freedom…Our thoughts, our words, and deeds are the threads of the net which we throw around ourselves.’ Swami Vivekananda

കർമ്മപാശത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഈച്ചയെറുമ്പുകളെ പറ്റി പണ്ട് പൂന്താനം എഴുതിയത് ഓർമ്മയില്ലേ? ബ്രഹ്മാവും അതേ കയറിൽ തന്നെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു.  കണ്ണ് കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത മൈക്രോസ്കോപിക് കൊറോണ മനുഷ്യരാശിയെ ചക്രശ്വാസം വലിപ്പിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ, കർമ്മപാശത്തെ പറ്റി ചില തോന്നലുകൾ വന്നു പോയി.

ദൈവമേ,

ചാകുന്നത് വരെ കർമ്മം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നെങ്കിൽ, നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കണേ.

പ്രകൃതിയെ ദ്രോഹിക്കാത്ത, കനിവും , നന്മയുമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണേ.

വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുന്നതിന് പകരം, നിറവോടെ കൊടുത്തു ശീലിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണേ.

മറ്റുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനാര് എന്ന ആത്മവിശ്വാസം കെടുത്തുന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നും മാറ്റി , എനിക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ കിടക്കുന്നു എന്ന ഉത്സാഹഭരിതമായ ചിന്തയിൽ മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കണമേ.

നാം ജീവിക്കുന്ന പരിസരം ശുദ്ധ വൃത്തിയോടെ , ലാളിത്യത്തോടെ സൂക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം , മനസ്സും അത് പോലെ പരിപാലിക്കാൻ ആകണമേ.

ഓരോ ദിവസവും അത്യാഗ്രഹവും, മത്സര ബുദ്ധിയും, ദുഷ്ട വൃന്ദവും ത്യജിക്കാൻ കഴിയണേ.

ഓരോ നിമിഷവും ഉന്മേഷത്തോടെ, ഫലവൃക്ഷത്തെ മാതൃകയാക്കി ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കണേ

***

The Law of Giving:

The Universe operates through dynamic exchange..giving and receiving are different aspects of the flow of energy in the universe.

And in our willingness to give that which we seek, we keep the abundance of the universe circulating in our lives.

(The Seven Spiritual Laws of Success : Deepak Chopra)

The River of Your Hands

Picture 168

“The memory of my father is wrapped up in

white paper, like sandwiches taken for a day at work.

Just as a magician takes towers and rabbits

out of his hat, he drew love from his small body,

and the rivers of his hands

overflowed with good deeds.”

( Yehuda Amichai,My Father)

Many rivers of good hands have reached out to me all my life. From the most unexpected people, making me pause and ponder…

“ Fatso-Patso”, she used to call me, that ebony colored, chubby woman with twinkling eyes. It is one thing to be teased for your baby fat when you are five and totally different when you were much older… and someone calls out your baby pet name at a bus-stop!

She of the name of the basil herb, sweet of speech and bubbly of manner had been our maid for a long time. Until she fell in love, got pregnant and got married, in that order. Such an order creates
apocalypse in our society still…well, in those days it became Mount Vesuvius first and end of the world, slightly later. She was plucky, and survived the name call-scarring. Ironically, life ended up by scarring her a lot more, in her tempestuous married life. But that brewing tempest of the scandal, had removed her from my childhood forever, leaving behind memories of wails, tears and loud words.

But when she asked almost three decades later, with twinkling eyes and graying hair, what her fatso-patso was doing,

I remembered those hands of love. I remembered being carried to the nursery school and stopping by the rail tracks as the train hooted by, clutching those dark fingers.

She chatted for long and when the bus came, surely enough, for the whole world to hear, she said, “Fatso-Patso-I am going. Give love to your amma.”

Smirks all around, and one beaming face waving from the bus window.

Hands of love…

Hands of love, they planted, they nurtured-

Some flowered, some faded on the way.

Some had pulled us back from danger,

Some had served water when needed.

Some had pointed ways,

Some wagged a stern warning;

Some had wiped tearful eyes,

Some caressed with tenderness.

Some had held on- when one was lost ,

And had let go when one found

Oneself.

How do I repay those loving hands,

Beautiful hands, streaming of love?

May this river stream through my fingers-

May this river flow through me-

So when I move on my dusty sojourn,

The river of your hands,

Shall remember me.

******