കർണ്ണപർവ്വം

karnaarjuna

 

എഴുത്തച്ഛന്റെ മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ടിൽ നിന്നും “കർണ്ണപർവ്വം” : കർണ്ണനും അർജ്ജുനനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധ വർണ്ണന…

 

പൂന്താനത്തിന്റെ വാമപുരേശൻ

krishnakrishna

പൂന്താനം നമ്പൂതിരിയുടെ ‘ജ്ഞാനപ്പാന’ നാമെല്ലാവരും കേട്ട് വളർന്നതാണ്. വാമപുരേശനെ സാക്ഷിയാക്കി ആ പുണ്യ പുരുഷൻ എഴുതിയ ഒരു കൃഷ്ണ-സങ്കീർത്തനം.
“ആനന്ദ നൃത്തം”

Sarvam Saha: Chandramathy’s Story

women

“ചന്ദ്രമതിയുടെ കഥകൾ” എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിൽ  എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കഥ.

‘Satire’ അതിന്റെ ഏറ്റവും optimal രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും കാണാം. Who says women do not have a sense of humour?

“സർവം സഹ”

 

കാരുണ്യത്തിന്റെ പിഴവുകൾ

compassion

If compassion dithers a bit…and arrives late?

Listen to C.V.Balakrishnan’s story, “Santhathy”.

കാരുണ്യം അല്പം താമസിച്ചാൽ?

സി വി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ചെറുകഥ  “സന്തതി”

Merging With Words

poemrecitation

Recitation of Shri VeeranKutty’s Poems.

(With gratitude to the poet for his warm encouragement)

When words create worlds….

 

 

 

Legacy In Words…Keechaka Vadham Attakadha

attakadha

ശബ്ദ-സുഖം , കീചക വധം…ഇരയിമ്മൻ തമ്പിയുടെ  രചനാപാടവം!

 

 

 

Beauty and Serenity

anticlock

V.J.James’ Anticlock (DC Books, Third edition 2019) is a masterpiece of literature. A novel of compassion, beauty, and wisdom. Through the story of Henry the coffin maker, we travel through the vistas of crushing pain, and evolve during the journey.

It is a powerful testimony of vernacular writing…we need to get such books across the boundaries of language and reach an international audience.

At 336 pages, the author weaves a tale which can soothe, delight and hurt in equal measures. Beauty and serenity in your grasp. Do not miss it.

***

At an exorbitant price,Satan Loppo purchased the front row of the cemetery for his family’s stone graves. He bargained for prominence both in the cemetery and the church. After accumulating the coffers of sins, he and his heirs shall sleep there.

I often wonder about whom the Lord shall prefer on his right side on Judgment Day: the souls of the wealthy who slept in stone graves or those of the meek and poor who were received by the earth?

Dear Lord, who bestowed Hell fire for the Rich man and Redemption for the beggar Lazarus: whatever be the laws of your divine justice, please let my poor Appan and Beatrice be on your right! Let my innocent children stand next to them.

My fate is something I am not sure of.

If I go to the Lord’s presence with the stain of having violated the Fifth Commandment, the Lord will have no other option but to condemn me to stand on his left. He shall sentence this sinner to Hell fire. Even then His eyes would be overflowing with tears and His body would be sweating blood.

“I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth.”

Lord, I am waiting still, not having opened my body. Appan will surely arrive one day to unlock the inner secret of the alluring box. On that day, dear Lord, bless me with the vision of your dwelling place.

Glory to my father, the maker of coffins.

**

Seeing me stand there brooding, Pundit asked me to take a seat.

Then I noticed that Pundit was closely examining the internal organs of a clock on his worktable. It looked as if the heart had been removed from a body! Some clock wheels, tiny springs, metal pieces and their attachments were scattered on the table.

Seeing my doubting look, Pundit quipped, ‘The heart and liver of an old clock…! I am trying to see if the heart might beat again. Just for curiosity’s sake!’

His voice had no ailments attributable to a hundred and two-year-old man. I sat quietly without replying.

‘These are the internal organs of a grand father clock!’ Pundit continued.

‘As ancient as that?’

Pundit laughed on hearing my silly question.

‘Anything above six feet, such a clock is called a grand father clock. Anything between four feet and six would be referred as a grand mother clock. There is also a grand daughter clock. Its height will be less than four feet. I am trying to give life to this grandfather. I am not sure if it will work. The brains are a total mess. Clocks are like humans. Once the brain is affected, it loses the sense of time. Still I feel a stubbornness…’

Seeing me look intently at the clock, Pundit resumed his speech.
‘It is as intricate and complicated as the interior of a human body. One cannot help admiring the white men, the Sayyips of yore! I am trying to do some transplants with whatever I have!’

I grinned. The interactions of laconic people are bound to be short. Else, I should attempt to prolong the conversation.

I liked the simile which Pundit used: every human being was like a clock!  Each clock was a dead body hanging on a nail.  It had slipped away from the noose of time when the heart stopped beating. The way they ticked together was a cadence which resonated at intervals: Body, be not proud! Life be not proud!

I tried to read the labels.

SETH THOMAS, USA.

I managed to unravel the yellowing English letters on the clock nearby.

‘That one is older than me,’ Pundit said, ‘the other one was purchased by my  grandfather from Madras. He bought it from Khalid Yusuf Brothers. It has a history attached to it! It made me the Keeper of Time! It has a mechanical arrangement which indicates 31 days. Every night sharp at twelve, it will change. It is not as easy as the digital clock. My uncle inherited the clock purchased by my grandfather. His sons discarded it as scrap when it became faulty. Since it was associated with my grandfather’s precious memory, I assumed ownership. The small needle was stuck between 9 and 10, while the big one was at 7 when it came to me. A moment in time- which could never be recovered- frozen in memory. I wished to retrieve my grandfather’s memories from it, since I loved him very much. I became a Time Doctor by rectifying that clock! Did you see its numbers? I, II, III, IV: in that Roman letter pattern, instead of IV, it is inscribed IIII. There are more oldies here: Japanese Seikosha, American Ansonia and such…’

(Translated from Malayalam)

****

 

 

മണ്ണിലോട്ടു തിരികെ …

cavafy

മലയാള ഭാഷയെ സ്‌നേഹിക്കുന്ന ആരും ഓർക്കുന്ന ചില സിനിമ സംഭാഷണങ്ങളുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട എം ടി വാസുദേവൻ നായർ സാറിന്റേതാണവ.

ആരൂഢം:

വർമ്മ: കോൺവെൻറ് ഇൻഗ്ലീഷില് നാല് മുറിവാചകം പറഞ്ഞാൽ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ അങ്ങേത്തലയെത്തിയല്ലോ. ഉണ്ണി അക്ഷരം പഠിക്കണ പുസ്തകം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? A for Apple..I for Igloo ! ‘Igloo’ എന്താണെന്നറിയ്യോ?പറയൂ!
ഇന്ദിര മിണ്ടുന്നില്ല.
വർമ്മ : അറിയില്ല. Igloo’ ട്യുന്ദ്ര പ്രദേശത്തെ എസ്കിമോ വർഗ്ഗക്കാർ മഞ്ഞിലുണ്ടാക്കുന്ന കുടിലാണ്. ഒരു നല്ല വാചകം സായ്‌പിന്റെ സുന്ദരമായ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാനാവില്ല. ശുദ്ധ മലയാളത്തിലും ആവില്ല.സോറി, മലയാളമല്ല , മലയാലം! വേരുകൾ സമസ്തം നഷ്ട്ടപ്പെട്ട ഒരു വർഗ്ഗം. നമ്മളൊക്കെ. ഞാനടക്കം.

ആരണ്യകം :

ചെറുപ്പക്കാരൻ : തെറ്റോ ശരിയോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാനിങ്ങനെയൊക്കെയായി. എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല. കുട്ടിയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വിഷയമല്ലാത്തതു കൊണ്ട് വിസ്തരിക്കുന്നില്ല. വീട്ടിൽ എല്ലാവരുമുണ്ട്; അമ്മിണീടെ പ്രായത്തിലുള്ള അനുജത്തിയുമുണ്ട്. പക്ഷെ..അവരാരും ഇപ്പോ ക്ലെയിം ചെയ്യില്ല . ഇടയ്ക്ക് അവളെ മാത്രം ഓർമ്മ വരും ..അമ്മിണീടെ അതേ ഛായ. മൃഗമല്ല , ആവരുതെന്നുണ്ട് . നല്ല വീട്, നല്ല കുടുംബത്തിന്റെ അറ്റമോസ്‌ഫിയർ, നല്ല ഭക്ഷണം, ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ .ഇതൊക്കെ എനിക്കും ഇഷ്ടം! മൃഗമല്ലാത്തതു കൊണ്ടുതന്നെ.
അമ്മിണി : പിന്നെയെന്തിനീ…?
ചെറുപ്പക്കാരൻ : എനിക്കു മാത്രം പോരല്ലോ ഇതൊക്കെ!

വെള്ളം :

വികാരി: ഈറ്റ വീട്ടുകാർക്ക് സംഘം , പരമ്പു നെയ്ത്തുകാർക്കു സംഘം …എന്തായിത്?
തമ്പി : തെറ്റാണോ അച്ചോ ? ഹും ..അറിവില്ലാത്ത ഗലീലിയോ മുക്കുവരെ ആദ്യം സംഘം ചേർത്തത് ആരാണച്ചോ?

മാത്തുണ്ണി: നിന്റെ അപ്പൻ വക്കീൽ സാറ് എനിക്കെതിര് നിൽക്കില്ല. അത് നിനക്കറിയാമോ?
തമ്പി : എന്റപ്പൻ പലതിനും എതിരാണ് : ദിവാൻ വാഴ്ചയ്‌ക്കെതിര് നിന്നു പോയി. ചൂഷണത്തിന് എതിര് നിന്നതു കൊണ്ട് പണക്കാരനാകാതെ പോയി .
വികാരി : നിന്റെയപ്പന് വയസ്സെഴുപതായി . മരിച്ചാൽ പള്ളിപ്പറമ്പിലടക്കണ്ടേ?
തമ്പി : ഹും …നീ മണ്ണാകുന്നു , മണ്ണിലേക്കു തിരിച്ചു ചേരുന്നു ..ശരിയല്ലേ അച്ചാ ? പള്ളിപ്പറമ്പിനു പുറത്തും മണ്ണില്ലേ?

***

ശ്രീ എം മുകുന്ദന്റെ ചെറുകഥ “സിറ്റി ക്ലബ്ബിലെ സായാഹ്‌നം .”
സുന്ദര വസ്തുക്കളുടെ , സുന്ദര മനുഷ്യരുടെ വൈരൂപ്യങ്ങൾ കാട്ടി തന്ന്, മൂർച്ചയുള്ള ഒരു കത്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങളെപ്പറ്റി പുനർചിന്തിപ്പിക്കുന്ന കഥ.

അടച്ചു വച്ച പുസ്തകങ്ങൾ, തിരക്കഥകൾ …എല്ലാം പൊടി തട്ടി തുറന്നാൽ തോന്നും : എത്ര കാലിക പ്രസക്തമാണ് ! ഒരിക്കലും മാറാത്ത ജീവിത സത്യങ്ങൾ.

 

 

കാത്യയും മറ്റു കവിതകളും

shel-silverstein-quote-listen-to-the-mustnts-child-listen-to-the-donts

സുഗത കുമാരി ടീച്ചറുടെ ചില കവിതകൾ…

Words of Cheer and Hope…

IMG_2751

https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/books/photo-stories/the-best-translated-books-of-2018/photostory/67038811.cms

https://www.huffingtonpost.in/entry/the-12-best-translated-books-of-2018_in_5c1b7c77e4b08aaf7a856fd7

15 Books By Indian Women Writers That You Loved In 2018

Two books open themselves to my New Year plans. One is ready and smiling already. The other is being knitted together with laughter, tears and gratitude.

Two fantastic authors, whom I met in my life journey, who have reposed faith in me to bring their words to light in another language: they make my New Year great!

It is so truly said that dreams are not what you see when you sleep, but those which keep you from sleeping!

Looking forward to another fantastic year where I get to play with words in my beautiful and fabulous mother tongue!

May the Lord guide us all into more and more learning and creativity.

**